ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ “หลักสูตร รู้ดิน รู้ปุ๋ย และขับเคลื่อน ศดปช.สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 2

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุธิรา แน่นอุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยระดับอำเภอ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ทางระบบออนไลน์ “หลักสูตร รู้ดิน รู้ปุ๋ยและขับเคลื่อน ศดปช.สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเพิ่มศักยภาพและเติมความรู้ด้านดินและปุ๋ย ให้มีสามารถถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการดินและปุ๋ยและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ ให้การดำเนินกิจกรรมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 900 คน