ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเกษตร

วันที่ 14 พ.ค.2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร หลักสูตร “การดีไซน์วัสดุจากธรรมชาติเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้กับผลผลิตสินค้าเกษตร และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์” การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ โดย นายอาทร วงษ์สง่า รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร การจัดอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาศํกยภาพ ความรู้ ให้เกษตรกรนำวัสดุธรรมชาติมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ ลดการใช้ถุงพลสสติก โดย อ.ดร.วิญญู ศักดาทร หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยรบรรยาย และหัวข้อ การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ บรรยายโดย น.ส.ฐิรชญา ปินทองกลาง นวส.ปฏิบัติการ มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดลำพูน เข้ารับการอบรมจำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ดูน้อยลง

Leave a Reply