ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนและคณะ เข้าร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขการบังคับใช้เอกสารรับรอง GAP ณ สวพ.1เชียงใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายนิกร ทุนกาศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวพรพรรณ์ เลสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขการบังคับใช้เอกสารรับรอง GAP ลำไย 5 ไร่ ต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยในที่ประชุมฯ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือ ได้เสนอให้มีการขยายเวลาออกไป 2 ปี ที่จะใช้เอกสารรับรองGAP ลำไย 5 ไร่ ต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์

Leave a Reply