ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา มีผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เกษตรอำเภอ 8 อำเภอในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม มีการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปัญหา/อุปสรรคและการแก้ปัญหาเพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ หลังการประชุมมีกำหนดการติดตามงานเด่นในพื้นที่ อาทิ ศพก.(เครือข่าย) บ้านทาดง หมู่ 13 ต.ทาสบเส้า เยื่ยมชมการผลิตพืชผักปลอดภัยและการแปรรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน ตลาดบ้านทาดอยแก้ว หมู่ 12 ต.ทาสบเส้า ตลาดชุมชน แหล่งจำหน่ายผลผลิตการเกษตรขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูน