ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุม “การเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม “การเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Video Conference จาก กรมส่งเสริมการเกษตร ในกรณีเกษตรกรที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกรแล้ว และไม่ได้รับการเยี่ยวยา เกษตรกรต้องมายื่นอุทธรณ์ ได้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สามาถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน 053 511120 สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

Leave a Reply