ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการประกวด ศจช.และ ศดปช.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 ร่วมพิจารณารูปเล่มการประกวด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักพืช นำโดยนางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ประชุมคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี 2565 ณ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยร่วมพิจารณารูปเล่มการประกวด ศจช.และ ศดปช. ที่สำนักงานเกษตรอำเภอส่งเข้าร่วมการประกวด และร่วมกำหนดวันในการลงพื้นที่เพื่อพิจารณาข้อมูลของกลุ่มเพิ่มเติม เพื่อจะได้นำผลการประกวดส่งให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ต่อไป