ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion:OPC) จังหวัดลำพูน