ข่าวประชาสัมพันธ์,  ไม่มีหมวดหมู่

เกษตรลำพูนเตรียมความพร้อมเสนอโครงการในกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการเสนอโครงการในกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (400,000 ล้านบาท ) โดยมี 4 แผนงาน ดังนี้
1.Future Sustainable Growth เกษตรอัจฉริยะ
2.เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน เกษตรพอเพียง/ผสมผสาน
3.กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน
4.สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิต มีหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
ทั้งนี้จังหวัดลำพูนมีแผนให้เสนอโครงการในวันที่ 2 มิถุนายน 2563
ประชุมพิจารณาโครงการในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 และเสนอโครงการแก่ส่วนกลางในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

Leave a Reply