ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนเตรียมพร้อม รางวัลเลิศรัฐ 65 ร่วมใจแก้จน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เตรียมสถานที่และฝึกซ้อมการนำเสนอข้อมูลการประเมินผลงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2565 ประเภทร่วมใจแก้จน กับทีมงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดลำพูน และส่วนกลาง ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ร่วมเตรียมงาน