ข่าวประชาสัมพันธ์

“เกษตรลำพูนร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการฯ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางกฤษณา กันทะวังส์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาตรี บุญนาค เป็นประธานในที่ประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม โดยมีวาระที่สำคัญ ๆ คือ การรายงานความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขของสินค้าเกษตรด้านพืช (ลำไย) ที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ปี 2565 รวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรของแต่ละจังหวัด เพื่อเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัย