ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการอบรม การใช้งาน ”ระบบสารสนเทศข้อมูล เพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุพัตรา สุนันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับอำเภอ เข้าร่วมการอบรม การใช้งาน ”ระบบสารสนเทศข้อมูล เพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากกองส่งเสริมอารอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นผู้บรรยายและชี้แจงรายละเอียดการรายงานชีวภัณฑ์ในระบบให้ผู้ร่วมอบรมเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน