ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินกิจกรรรมสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง โดยมีนายนรินทร์ ปาละตา ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนวิสาหกิจชุมชน 16 แห่ง เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุมมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำการเครือข่ายฯ จัดทำระเบียบข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมีการจัดทำโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง และว่าที่ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายฯ แทนคนเดิมที่หมดวาระไปอย่างเป็นเอกฉันท์