ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน..ประชุมกลไกลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือก และผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ด้านเกษตร ด้านแปรรูป ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงพิจารณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูน