ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน.. นิเทศงานตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร อำเภอแม่ทา

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด ทีมที่ 3 นำโดยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อติดตาม ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา โดยมีนางอุทัยวรรณ สมหนุน เกษตรอำเภอแม่ทา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ร่วมรับการนิเทศ