ไม่มีหมวดหมู่

เกษตรลำพูนรุกงานประชาสัมพันธ์ เข้าถึงเกษตรกร

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงบทบาทภารกิจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ให้เข้าถึงเป้าหมายอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทันยุคสมัย มีคณะทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย/อำเภอ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน