ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดเวทีชุมชนสร้างความเข้มแข็งชุมชนปลอดการเผาในพื้นที่เกษตร ต.ลี้ อ.ลี้