ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดเวทีชุมชนสร้างความเข้มแข็งชุมชนปลอดการเผาในพื้นที่เกษตร ต.ลี้

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ จัดเวทีชุมชนกิจกรรมการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนากลาง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไข รวบรวบข้อมูลเพื่อจัดทำแผนโครงการในการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรใน ปี 2566 ร่วมกับจนท.เทศบาลตำบลลี้ และจนท.ป่าไม้ ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการปรับพื้นที่ปลูกจากการปลูกข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นเป็นมะขามยักษ์ที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนได้ได้สนับสนุนให้แก่เกษตรกร