ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญและเร่งรัดการขับเคลื่อนการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายกรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply