ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงได้ตระหนักถึงความเสียหาย ที่เกิดขึ้นในการส่งออกผล

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางกฤษณา กันทะวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมติดตามปัญหา และสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในการส่งออกผลผลิตไปสาธารณรัฐเกาหลี จากปัญหาด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงที่ปนเปื้อนไปกับมะม่วงส่งออกจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐเกา หลี ระงับการนำเข้ามะม่วงจากสวนมะม่วงของเกษตรกร ร่วมกับกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน