ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน สนับสนุนให้เกษตรกรวางแผนการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย 🌳

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น.นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการวางแผนและจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การบริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงวังผาง บ้านวังผาง ม.4 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ฯ พร้อมจัดหาปัจจัยสนับสนุนเพื่อใช้สำหรับควบคุมศัตรูพืชที่จำเป็นให้กับเกษตรกร จำนวน 25 ราย