ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามระบบแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว (ครั้งที่ 1)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปัญเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช จัดกระบวนการเรียนรู้ตามระบบแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว (ครั้งที่ 1) โครงการนาแปลงใหญ่ (เบิกแทนกรมการข้าว) ให้กับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่นาบุญ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการบริการจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าวในทุกช่วงการเจริญเติบโตเบื้องต้น มีการฝึกวิเคราะห์และปฏิบัติด้วยตนเอง มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ห้วยแม่ฮู ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน