ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หมู่บ้าน อยู่เย็น ปี 2563


วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน ร่มเย็น) ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด เพื่อร่วมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินฯ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ์ นวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

Leave a Reply