ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็น การจัดวางผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน และแนวทางการขับเคลื่อน ผลักดันการนำแผนภูมินิเวศพื้นที่ภาคเหนือสู่การปฏิบัติระดับภาคเหนือ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเป็นข้อมูลให้ที่ปรึกษาโครงการนำไปประกอบการดำเนินงานของโครงการในขั้นตอนต่อไป