ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่าย ปี 2565”

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศโดยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และศึกษาดูงาน ณ สวนสกุลตรา บ้านหนองสมณะ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีว่าที่ ร.ต. วัชระ มณีวรรณ และนายธีรวัฒน์ บาลสุข เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง”การปลูกพืชทางเลือก เพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว” โดยมีเกษตรกรประธาน ศพก.หลัก และเกษตรกรศูนย์เครือข่าย เข้ารับการถ่ายทอดความรู้จำนวน 80 ราย