ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้คำปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมชุมชนเวียงหนองล่อง และร่างผังเมืองรวมชุมชนทุ่งหัวช้าง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน