ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน 2565 มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มีการติดตามงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข พร้อมนี้ นายพิทวัส สุสิงสา เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ได้นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง เกษตรกรต้นแบบการปลูกพืชผสมผสานด้วยวิถีเกษตรปลอดภัย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร รวมถึงสร้างรายได้อย่างยั่งยืน