ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมประชุม ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ และร่วมประชุม ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาสำรวจ และวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่จัดสรรของ ส.ป.ก. และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้มีน้ำใช้เพาะปลูก ใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และสำหรับส่วนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วม เนื่องจากมีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ให้ ส.ป.ก. พิจารณาจัดหา พื้นที่รองรับให้ใหม่ ที่มีความเหมาะสม เพื่อไม่ให้ราษฎรผู้อพยพต้องเดือดร้อน และจะได้เป็นโครงการตัวอย่างสำหรับโครงการอื่น ๆ ส่วนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว ให้ดำเนินการลักษณะโครงการร่วม โดยใช้แผนที่ฉบับเดียวกันหน่วยงานดำเนินการประกอบด้วย กรมป่าไม้ ส.ป.ก. กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานจากนั้น ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกพืช และปศุสัตว์ บ้านจำชมภู หมู่ที่ 10 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 50 ราย อีกด้วย พร้อมชมกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า ของกลุ่มฯและสมาชิก เพื่อสร้างรายได้เสริมอีกด้วย