ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ดำเนินการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางการบูรณาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฎิบัติงานของอาสาสมัคร อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน