ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด ทีมที่ 1 นำโดยนางกฤษณา กันทะวังส์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยตัวแทนแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน