ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อทราบแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานของจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 และพิจารณาการเพิ่มอำนาจและหน้าที่ให้คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ในการพิจารณาให้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน ในระดับจังหวัด และการพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานของจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ..ศ.2566-2570 ทบทวนปี 2565 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน