ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🍀

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน