ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน…จัดประชุมคณะกรรมการ ศจช. ศดปช.แปลงใหญ่ ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช จังหวัดลำพูน กิจกรรม พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน