ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อทราบการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน ปี 2565 ,สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ,สถานการณ์ลำไยจังหวัดลำพูน ,การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 โดยเฉพาะการเน้นย้ำในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืน ,การดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในมิติด้านรายได้ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิจารณาการมอบหมายภารกิจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของจังหวัด ,การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน ปี 2565 ,การพิจารณารับรองการจัดคุณภาพชั้นแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน ปี 2565-2564 และการจัดแสดงนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงาน “หอการค้าแฟร์ ครั้งที่ 14 เทศกาลลำไยลำพูน และมหกรรมสินค้าลดราคาค่าครองชีพ ประจำปี 2565” โดยมีนางยอดขวัญ วิภาคกิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน