ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM) ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM) ครั้งที่ 6/2565 เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน