ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ขนาดใหญ่ (Big Data) จังหวัดลำพูน”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.39 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โดยนายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน (Big Data) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีการกำหนดกรอบแนวทางของทิศทางการปฏิบัติงานด้านเอกภาพและการนำเข้าข้อมูลหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565