ข่าวประชาสัมพันธ์

อารักขาพืช … ติดตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) อ.บ้านธิ

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุธิรา แน่นอุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมด้วยนางสุทิน ดีอุโมงค์ รักษาการเกษตรอำเภอบ้านธิ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ อีกทั้งได้ร่วมจัดรายการวิทยุชุมชน สถานีวิทยุกระจายข่าวเทศบาลตำบลบ้านธิ กับนายอภิรัฐ ชูศรีพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ด้านอารักขาพืช การแจ้งเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช และให้คำแนะนำเกษตรกรในการรับมือภัยแล้ง

Leave a Reply