ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดลำพูน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) พื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม