ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายนางกฤษณา กันทะวังส์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมประกอบด้วย 1) การมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ให้ผู้แทนศูนย์เรียนรู้ 2) กิจกรรมปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ 3) กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน