ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนลงพื้นที่สัมผัสวิถีการผลิตลำไยคุณภาพ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน และนางกฤษณา กันทะวังส์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเกษตรอำเภอป่าซางและเจ้าหน้าที่ สนง.กษอ.ป่าซาง ลงพื้นที่แปลงเกษตรต้นแบบการผลิตลำไยคุณภาพตำบลป่าซาง เพื่อศึกษาและสัมผัสวิถีการเก็บลำไยของเกษตรกร ตั้งแต่กระบวนการเลือกลำไยที่พร้อมเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว การคัดเกรด รวมถึงการมัดช่อลำไย เพื่อส่งจุดรวบรวมผลิตแปลงใหญ่ลำไยตำบลป่าซาง โดยเกษตรสามารถขายผลผลิตลำไยสดช่อราคา 20 บาท/กก.