ข่าวประชาสัมพันธ์

ยุทธศาตร์ฯเกษตรลำพูนประชุมวางแผนงาน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนงาน ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน