ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในสังกัด

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 15 เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และพิจารณาข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกัน โดยมี นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 เป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน