ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.จังหวัดลำพูน กลุ่มยุทธ์ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

วันศุกร์​ ที่​ 5 สิงหาคม​ 2565​ เวลา​ 09.30​ น.​ มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์​ระดับจังหวัดลำพูน​ ครั้งที่​ 2/2565 เพื่อพิจารณาผลการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์​ของจังหวัดลำพูน​ การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด โดยมีประเด็นที่สำคัญในการประชุม​ คือ​ การพิจารณา​ (ร่าง)​ แผนพัฒนาการเกษตร​และสหกรณ์​ของจังหวัดลำพูน​ (พ.ศ.2566-2570)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565 และการพิจารณา​ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร​ (ศพก.)​ ระดับอำเภอ โดยมีนางยอดขวัญ​ วิภาคกิจ​ เกษตรและ​สหกรณ์​จังหวัด​ลำพูน​ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน