ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูนร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปี 2565 ดำเนินการประกวดและตัดสินวิสาหกิจชุมชนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน, ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน, ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน, ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดลำพูน และผู้แทนสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทาป่าเปา หมู่ที่ 6 บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวพจนพรรณ สุทธิดุก ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิก ให้ข้อมูลในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หมูเส้น, หมูทุบ, แหนม, ปลาส้ม, แคบหมู และน้ำพริก