ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูนประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดในเขตพื้นที่ป่าซาง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปี 2565 ดำเนินการประกวดและตัดสินวิสาหกิจชุมชนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน, ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน, ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน, ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดลำพูน และผู้แทนสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านวังสวนกล้วย ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนางพัชณี วงษาฝั้น ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ, นายเอกสิทธิ์ จันทกลาง รองประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิก ให้ข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมการผลิตลำไย และน้ำผึ้ง รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไย และน้ำผึ้ง