ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร บรรยายการบริหารจัดการกลุ่มและจดทะเบียนวิสาฯ ในเขตพื้นที่อำเภอกป่าซาง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “การบริหารจัดการกลุ่มและการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล” ให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่บ้านไร่ป่าคา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50 ราย เพื่อเน้นการพัฒนาคุณภาพ และการบริหารจัดการกลุ่ม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไร่ป่าคา ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply