ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน ร่วมประกวดวิสาหกิจเขตพื้นที่อำเภอลี้

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปี 2565 ดำเนินการประกวดและตัดสินวิสาหกิจชุมชนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน, ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน, ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน, ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดลำพูน และผู้แทนสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวกัลยา รุ่นหนุ่ม ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิก ให้ข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมการทอผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายแปรรูป