ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2565 เพื่อทราบและติดตามโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต และโครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด(รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูป จังหวัดลำพูน ปี 2565 และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน