ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ในพื้นที่อำเภอป่าซาง โดยเยี่ยมและเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแสงผึ้ง และกลุ่มสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรตำบลป่าซาง เพื่อวางแผนพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ในปีงบประมาณต่อไป