ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ “หลักสูตร รู้ดิน รู้ปุ๋ย และขับเคลื่อน ศดปช. สู่ความสำเร็จ”

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้นางสาวเอมลิน พิพัฒนภักดี นวส.กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ย ระดับอำเภอ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ “หลักสูตร รู้ดิน รู้ปุ๋ย และขับเคลื่อน ศดปช. สู่ความสำเร็จ” ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กองอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย (กอป.) ผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงาน ศดปช.อย่างต่อเนื่องให้สามารถจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน