ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนต้อนรับคณะติดตามและนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เขต 6 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ตามภารกิจของเขต คณะที่ 1 นำโดย นางสินีนาฏ กาญจนเกียรติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ในการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามประเด็นการติดตามนิเทศงานจำนวน 4 ประเด็น คือ1. การดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร (การขับเคลื่อนองค์กรและระบบการทำงาน, การดำเนินงานภารกิจสำคัญ) 2. การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด กลุ่มจังหวัด 3. การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร Next Step “Model การทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน” 4. การบริหารสำนักงานและการบริหารงบประมาณโครงการโดยมีการนำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ และติดตามงานในพื้นที่แปลงใหญ่ลำไยตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน